Історія

Згідно наказу Ректора  ЧНУ професора Мельничука С.В. № 106 від 29.07.2016 р. на юридичному факультеті створено кафедру юридичної психології, яка у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та дорученнями ректора, рішеннями Вченої ради та ректорату Університету, Положенням про неї.

Передумовами створення кафедри була ціла низка причин.

Перша  група причин полягає в тому,що в Україні ще декілька років тому функціонували до десятка кафедр юридичної психології,але їх специфіка полягала у тому,що вони були відкриті ще за радянською традицією.

У післяреволюційний період докорінно змінились цілі діяльності вузів країни,їх освітні парадигми,запити вітчизняного соціуму на якісно інших фахівців-випускників цих вузів.

Одним із очевидних прямих наслідків цього стало закриття майже в усіх вузах правоохоронної системи кафедр юридичної психології як загальнонаукових кафедр. На даний час повноцінні кафедри юридичної психології збереглися тільки в Національній академії СБУ(м.Київ) та Національній академій МВС України (м.Київ).

Внаслідок цього випуск фахівців юристів-психологів в Україні через найближчих два-чотири роки різко скоротиться , а суспільна потреба у таких фахівцях,навпаки, різко зростає.

Другою – причиною відкриття кафедри юридичної психології на юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича є наявність відповідних фахівців із юридичної психології.

Третьою – наявність на факультеті потужного наукового осередку з юридичної психології,визнаного в Україні усіма наявними науковими школами з юридичної психології.

Четвертою – сам характер цієї науки та навчальної дисципліни вони є теоретико – прикладними. Це дозволить факультету зробити вирішальний крок по шляху до переходу від абстрактного теоретизування до здійснення практично значимих та затребуваних життям наукових розробок , мати у перспективі реальні господарсько-договірні теми.

Тому разом із відкриттям кафедри юридичної психології буде на даний час кафедра юридичної психології є базовим структурним підрозділом Чернівецького національного університету, до складу якого входить сім науково-педагогічних працівників.  Усі члени кафедри мають  науковий ступінь або вчене звання,зокрема: два доктора  юридичних наук , кандидат медичних наук та 4 кандидати юридичних наук.

Загальною метою діяльності кафедри є провадження освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Напрацювання інноваційних методик, конкретних шляхів вивчення та розв’язання проблем психологічного забезпечення юридичної діяльності, наукове та науково-методичне забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в Університеті.

Основними завданнями діяльності кафедри є:

 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;
 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;
 • організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;
 • розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;
 • здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему усіх видів контролю, атестації, процедури захисту кваліфікаційних робіт;
 • розробка й систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників (підручників);
 • виховання у майбутнього фахівця професійних і ділових рис характеру, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
 • розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
 • організація виконання контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітнього процесу;
 • забезпечення освітнього процесу;
 • керівництво самостійною навчально-дослідною та науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти;
 • організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду та юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;
 • виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;
 • участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти через систему індивідуальних занять і консультацій;
 • керівництво здійсненням кандидатських дисертаційних досліджень, консультування докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;
 • підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до університету;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедр;
 • організація і проведення занять у системі навчальної підготовки студентів, в практичній діяльності юридичної клініки на базі лабораторії;
 • здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, інших державних органів та організацій, окремих громадян та громадських організацій;
 • розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів системи освіти в Україні;
 • підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, фабул практичних задач, словників, довідників, дослідницьких завдань, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності та літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій;
 • проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи та попередження злочинів, що вчиняються неповнолітніми.

 

Кафедра, крім зазначених основних завдань, додатково здійснює:

 • координацію діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку здобувачів вищої освіти;
 • розробку пропозицій щодо вдосконалення та розробки професіограм, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією, організаційно – методичних документів;
 • підготовку обґрунтування щодо модернізації стандартів вищої освіти;
 • організацію та захист практик, стажування здобувачів вищої освіти відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, Положення та програми практики Чернівецького національного університету (далі – університет);
 • організацію систематичного вивчення роботи випускників, рівня їхньої теоретичної і практичної підготовки;
 • залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до проведення занять, контролю знань здобувачів вищої освіти участі у роботі екзаменаційної комісії;
 • координацію, забезпечення підготовки та захисту дипломних робіт;
 • забезпечення підготовки та проведення атестації.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

На кафедрі розробляються, затверджуються та ведуться організаційні,обліково-звітні,навчально-методичні,науково-дослідні,кадрові документи.

Діяльність кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, який затверджується завідуючим кафедрою за погодженням з деканом юридичного факультету.

План роботи кафедри складається на підставі керівних документів,які визначають зміст підготовки фахівців в галузі права, плану основних заходів юридичного факультету  ЧНУ ім. Ю.Федьковича на навчальний рік.

План  роботи структурних підрозділів та передбачає конкретні заходи,їх виконавців,терміни виконання з організаційної,навчальної, методичної,і науково-дослідної роботи, зв’язок із практикою,міжвузівські зв’язки,міжнародне співробітництво, вдосконалення навчально-матеріальної бази, забезпечення виконання рішень керівництва з організації освітнього процесу,аналіз і оцінку результатів роботи тощо.

Діяльність співробітників кафедри  регламентується їх посадовими інструкціями.

    З метою систематичного контролю за виконанням плану роботи кафедри, оперативного реагування на поставлені завдання, здійснення принципу колегіальності не рідше одного разу в місяць проводять засідання кафедри. Рішення, схвалені на засіданнях, є обов’язковими для виконання працівниками кафедри.

Науково-педагогічні працівники кафедри, магістранти та аспіранти  беруть участь в організації психологічного забезпечення освітньої та трудової діяльності в Університеті за науково-методичним та практичним напрямами.