Лабораторія

Згідно наказу  Ректора  № 106 від 29.07.2016 р. на юридичному факультеті на  кафедрі юридичної психології створено лабораторію юридичної психології, яка у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та дорученнями ректора, рішеннями Вченої ради та ректорату Університету, Положенням про неї.

Загальною метою діяльності лабораторії є напрацювання інноваційних методик, конкретних шляхів вивчення та розв’язання проблем психологічного забезпечення юридичної діяльності, наукове та науково-методичне забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в Університеті.

Основними завданнями діяльності лабораторії є:

 1. Здійснення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, спрямованих на якісне психологічне забезпечення діяльності судових та правоохоронних органів,органів державної влади та місцевого самоврядування, приватних та публічних суб’єктів господарювання, громадських організації тощо, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес Університету.
 2. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.
 3. Виконання науково-дослідних робіт, направлених на удосконалення психологічного забезпечення освітньої та трудової діяльності в Університеті.
 4. Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях, у тому числі іноземних та на офіційних сайтах.
 5. Пошук, вивчення та організація апробації передового досвіду психологічного забезпечення юридичної діяльності, інновацій в психологічному супроводі освітнього процесу інших вищих навчальних закладів.
 6. Забезпечення органічного поєднання освітнього, методичного та наукового процесу.
 7. Здійснення науково-методичного керівництва психологічним забезпеченням освітньої та трудової діяльності в університеті.

Основними функціями лабораторії є:

 1. Здійснення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, спрямованих на якісне психологічне забезпечення освітньої та трудової діяльності в сфері надання юридичних послуг, апробація та впровадження їх результатів у практичну діяльність Університету.
 2. Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, та студентів університету до виконання науково-дослідних робіт.
 3. Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності наукової лабораторії.
 4. Організація і проведення науково-методичних семінарів, круглих столів з практикуючими психологами, науково-педагогічними працівниками кафедр, аспірантами та магістрантами щодо актуальних проблем психологічного забезпечення освітньої та трудової діяльності в Університеті.
 5. Проведення з студентами Університету заходів первинної психопрофілактики, спрямованих на попередження травматизму, девіантної поведінки, соціально-психологічної дезадаптації, суїцидальних проявів тощо.

Свою роботу лабораторія організовує на підставі річних планів основних заходів Університету, планів науково-дослідних робіт Університету, планів роботи факультету та кафедри юридичної психології. Річний план роботи розробляється та розглядається на засіданні кафедри юридичної психології, погоджується деканом факультету та завідувачем кафедри юридичної психології.

Діяльність співробітників наукової лабораторії регламентується їх персоніфікованими посадовими обов’язками, розробленими відповідно до посадових інструкцій.

Співробітники лабораторії беруть участь в організації психологічного забезпечення освітньої та трудової діяльності в Університеті спільно з науково-педагогічними працівниками кафедр, магістрантами та аспірантами за науково-методичним та практичним напрямами.

За результатами діяльності протягом календарного року складається звіт який заслуховується на засіданні Вченої ради Університету.